«Βελτιστοποίηση της παραγωγής μαγιάτικου (Seriola dumerilli) με αξιοποίηση καινοτόμου διατροφικής διαχείρισης»

Ενωσιακή Προτεραιότητα 2
«Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.2.1.

Φωτογραφίες

Αντικείμενο & Στόχοι Έργου

Η διαφοροποίηση της παραγωγής εκτρεφόμενων ειδών ψαριών εξακολουθεί να αποτελεί πάγια ανάγκη βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανίας των υδατοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο. Ο εγχώριος τομέας έχει ανταποκριθεί θετικά αναπτύσσοντας κατάλληλες συνθήκες και την απαιτούμενη τεχνολογία δίνοντας προτεραιότητα σε είδη που χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή εμπορική αποδοχή και μεγάλα τελικά μεγέθη που επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας και διείσδυση σε νέες αγορές.